infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Korzyści z faktoringu

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu uzyskuje szybkieelastyczne finansowanie dopasowane do poziomu obrotów. Dzięki temu może lepiej zarządzać swoimi finansami, regulować swoje zobowiązania i likwidować zatory płatnicze, co ogranicza znacząco ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie faktoring pozwala obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kila razy – zanim nadejdzie termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowaniem faktoringu jest finansowanie – polegające na uwolnieniu własnych środków zamrożonych w fakturach a tym samym poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Kluczowa zaleta faktoringu oznacza możliwość znacznego zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa. Uruchomienie  faktoringu  powoduje  wpływ  gotówki  natychmiast  po dokonaniu  sprzedaży  i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowej sprzedaży bez okresu oczekiwania na zapłatę przez odbiorcę od kilkunastu a czasami nawet kilkuset dni, w zależności od długości udzielanego kredytu kupieckiego oraz ewentualnych opóźnień w płatnościach. W ten sposób dzięki środkom finansowym uwolnionym poprzez zastosowanie faktoringu, przedsiębiorca może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast zamienić na gotówkę powtarzając cały cykl. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.

Uwolnione w procesie faktoringu środki finansowe umożliwiają finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa bez konieczności zaciągania kredytów. Ponadto finansowanie poprzez faktoring w przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie zwiększa zadłużenia firmy, ale poprawia zdolność kredytową, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji. Poza tym faktoring ma zdecydowaną  przewagę nad kredytem – jest bardziej dostępny dla firm, również małych i średnich. Ta forma finansowania nie wymaga posiadania zdolności kredytowej ani przedstawiania trwałych zabezpieczeń. Podstawowym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury (wierzytelności) oraz weksel. 


Faktoring słabe strony firmy może zmienić w przewagę rynkową, ponieważ poza korzyścią  finansową, firma zyskuje również:

   • większą elastyczności i konkurencyjność w kontaktach handlowych - dzięki możliwości oferowania dłuższych terminów płatności - bez utraty płynności,
   • poprawę bezpieczeństwa transakcji dzięki bieżącej kontroli należności i raportowaniu o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez odbiorców,
   • pośrednictwo faktora pomiędzy dostawcą a odbiorcą powoduje poprawę dyscypliny płatniczej kontrahentów, a nawet w przypadku kłopotliwych spraw związanych ze ściąganiem należności, takie pośrednictwo pozwala dostawcy, utrzymać pozytywne relacje handlowe z odbiorcą i odciąża z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze,
   • sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności nowych partnerów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co chroni przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami,
   • oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów administracyjnych związanych z administracją, rozliczaniem i ściąganiem należności,
   • zastosowanie faktoringu pełnego (bez regresu) daje możliwość ograniczenia ryzyka związanego z niewypłacalnością odbiorców,
   • poprawę wskaźników i struktury bilansu (faktoring w przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie obniża zdolności kredytowej).