infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Co to jest i jak działa faktoring?

Faktoring (factoring) to forma finansowania bieżącej (operacyjnej) działalności przedsiębiorstwa. Jest usługą polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną instytucję finansową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki usłudze faktoringu firma uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, niezależnie od terminu jej płatności.

Faktoring jest rozwiązaniem kompleksowym i poza swoją funkcją finansową łączy się również z pakietem dodatkowych usług takich jak zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika (w przypadku faktoringu pełnego).

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie musi już czekać na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora, zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operacje.

Uczestnikami faktoringu są trzy podmioty:
Firma (faktorant) - dostawca towaru/usługi;
Odbiorca towaru/usługi (dłużnik);
Faktor - instytucja finansująca.

 faktoring - schemat

Może zaistnieć sytuacja, że odbiorca nie reguluje należności w terminie. W takim przypadku  Faktor zwykle stosuje miękką windykację w postaci przypomnień telefonicznych (wyjaśnia przyczyny braku zapłaty oraz ustala datę spodziewanej płatności) i monitów. Jeżeli odbiorca uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek faktoranta – wszczęcia windykacji sądowej.

Jeżeli firma (faktorant) korzysta z faktoringu niepełnego (z regresem), to nadal ponosi ryzyko wypłacalności odbiorcy. Wówczas jeśli płatność nie następuje, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej wcześniej za taką wierzytelność. Zwykle regres nie następuje od razu po zapadnięciu terminu płatności faktury. Faktorantowi i jego kontrahentom przysługuje dodatkowy okres tolerowanego opóźnienia (zwany okresem regresu), kiedy faktor stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

Jeżeli firma (faktorant) wybierze faktoring pełny (bez regresu) - wówczas taka transakcja jest ubezpieczona i ryzyko wypłacalności odbiorcy przejmuje faktor.