infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Wymóg globalnej cesji

Publikacja: 07-10-2011 Gazeta Finansowa

Faktoring to usługa, która łączy funkcje finansową, administracyjną oraz gwarancyjną (przejęcia ryzyka). Głównym motywem dla którego firmy zwracają swoją uwagę w kierunku faktoringu jest jednak przede wszystkim rozwiązywanie problemów z bieżącą płynnością finansowa. Potrzeba zewnętrznego finansowania może wynikać z dynamicznego i systematycznego wzrostu obrotów jak również może powstać w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń w otoczeniu firmy.

Praktyką stosowaną przez faktorów jest wymóg „globalnej cesji" rozumianej jako przekazanie wszystkich wierzytelności (faktur) powstałych między faktorantem (firmą) a  zgłoszonym do faktora odbiorcą. Czyli inaczej mówiąc firma jest zobowiązana zapisami umowy faktoringu do przekazania całego obrotu - wszystkich bez wyjątku faktur wystawionych dla odbiorcy objętego faktoringiem. Stawiany prze faktorów wymóg cesji globalnej ma swoje uzasadnienie wynikające z potrzeby właściwego zarządzania wierzytelnościami – które stanowi integralną część usługi faktoringu.

Faktoring z wymogiem globalnej cesji rozwiązuje problemy płynności finansowej jest jednak efektywnym rozwiązaniem przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które potrafią i mogą przewidzieć skalę swoich obrotów i potrzeb finansowych w zbliżającym się okresie.

Istnieje rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwu korzystającemu z faktoringu na optymalne zarządzanie finansami oraz kosztami wynikającymi z finansowania. Faktorant może korzystać z finansowania do wysokości bieżących potrzeb, jednocześnie korzystając w pełni z funkcji administracyjnej faktoringu. Rozwiązanie polega na tym, że firma przekazuje wszystkie faktury (cesja globalna) ale faktor nie przelewa środków automatycznie po otrzymaniu wierzytelności. To faktorant daje zlecenie przelewu środków, które ma do dyspozycji na koncie u faktora. Zlecenie przekazuje w czasie i kwotach odpowiadającym bieżącym potrzebą. W ten sposób firma unika kosztów odsetek za środki finansowe, które w danej chwili nie były by wykorzystane, jednocześnie korzystając ze wszystkich dobrodziejstw faktoringu.

Jeżeli luka finansowa pojawi się niespodziewanie i ma charakter chwilowy i incydentalny, to faktoring z wymogiem cesji globalnej nie będzie oczekiwanym rozwiązaniem. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo ma dwa rozwiązania, może skorzysta z jednorazowego wykupu faktury, lub zawrzeć umowę faktoringu bez cesji globalnej. Zawierając umowę faktoringu bez wymogu cesji globalnej firma będzie mogła przekazywać faktury z zaakceptowanym przez faktora odbiorcą – w sposób wybiórczy w zależności od aktualnych potrzeb. Jednostkowy koszt takiej usługi będzie droższy – w stosunku do kosztu wykupu faktury w ramach cesji globalnej, ale wówczas przedsiębiorstwo ponosi koszty tylko gdy potrzebuje i korzysta z faktoringu, co w rezultacie może okazać się nawet rozwiązaniem korzystniejszym kosztowo.

Faktorzy konstruując ofertę kierują się swoimi wewnętrznymi kalkulacjami i wytycznymi w efekcie większość firm faktoringowych (zarówno banków jak i instytucji poza bankowych) oferuje tylko faktoring z cesją globalną. Głównym powodem dla którego faktorom zależy na cesji globalnej są kwestie bezpieczeństwa - ponieważ cesja globalna pozwala na systematyczną i dlatego lepszą kontrolę dłużnika podczas bieżącego regulowania zobowiązań. Duża różnorodność wśród firm faktoringowych i konkurencyjność polskiego rynku wymaga większej elastyczności od faktorów, dlatego przedsiębiorstwa zainteresowane przekazywaniem do faktoringu pojedynczych faktur również jednak znajdą dla siebie ofertę.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)