infolinia: 880 035 355

finansowe
rozwiązania

Narzędzie finansowania na czas kryzysu i hossy

Publikacja: 16-06-2017 Gazeta Finansowa

Faktoring jest dobrym narzędziem finansowania zarówno na czas kryzysu jak i prosperity. Dotyczy to tak samo makroskali czyli okresu kryzysu lub koniunktury dla całej gospodarki, jak również zupełnie w oderwaniu od sytuacji makroekonomicznej, a w odniesieniu tylko do pojedynczego przedsiębiorstwa.

W czasie kryzysu przedsiębiorstwa wykazują słabsze wyniki, a banki stają się bardziej ostrożne, ograniczając dostępność do kredytów. Tym samym wśród firm rośnie zainteresowania usługami faktoringu. Występuje tu prosta zależność - czym dostępność kredytów jest mniejsza, tym bardziej rośnie popularność faktoringu.

Dla faktora ryzyko finasowania przedsiębiorstwa, które ma wielu różnych odbiorców jest rozproszone a przez to mniejsze. Tymczasem alternatywne finasowania tego samego przedsiębiorstwa kredytem obrotowym, przez bank może być ocenione jako zbyt ryzykowne. Z punktu widzenia banku znaczenie ma tylko bieżąca kondycja przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt i na nim koncentruje się cała uwaga. Dlatego w konkurencji między faktoringiem a kredytem, okres spowolnienia gospodarczego eksponuje zalety i przydatność faktoringu.

Niezależnie od dobrej koniunktury, każda firma z różnych przyczyn może popaść w trudności, które odbiją się na jej wynikach finansowych. Wówczas finansowanie dalszej działalności kredytem bankowym może być nieosiągalne, mimo iż firma działa i ma odbiorców chętnych na swoje towary czy usługi. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść faktoring, który ocenia ryzyko kontrahentów i transakcji.

Faktoring znakomicie sprawdza się w okresie dynamicznego rozwoju firmy. W przeciwieństwie do kredytu obrotowego, który pozwala na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa tylko do ustalonego limitu, uzależnionego od zdolności kredytowej firmy, faktoring nie jest zdolnością kredytową ograniczony, ponieważ z punktu widzenia tego instrumentu nie jest ona istotna. W przypadku dużej dynamiki wzrostu sprzedaży limit kredytu obrotowego w banku nie nadąża za potrzebami firmy. Poziom finasowania w faktoringu wynika przede wszystkim ze skali obrotów firmy i może rosnąć równolegle wraz ze wzrostem sprzedaży, lepiej wspierając dynamicznie rozwijającą się firmę.

W okresie kryzysu uwypukla się znaczenie zabezpieczającej funkcja faktoringu. Powstające w relacjach miedzy firmami zatory płatnicze, oraz obawa o niewypłacalność partnerów handlowych kierują uwagę przedsiębiorców na faktoring.

W okresie spowolnienia gospodarczego rośnie liczna opóźnień w płatnościach. Po części jest to spowodowane przyczynami obiektywnymi niezależnymi od płatników, ale części firm w celu zapewnienia sobie płynności, świadomie opóźniają płatność własnych zobowiązań – kredytując się kosztem dostawców. W niepewnych czasach firmy muszą szczególną wagę przykładać do zachowania płynności finansowej, a doskonałym rozwiązaniem wspierającym płynność jest właśnie faktoring. Faktoring jest narzędziem zapewniającym skuteczność działań w kwestii monitoringu spłat i egzekwowania należności. Często już sama świadomość, że firma korzysta z usług faktora, sprawia, że kontrahenci w terminie regulują należności. Faktoring to profesjonalne administrowanie wierzytelnościami, które poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców.

Finansowania poprzez faktoring jest w czasie kryzysu daje bezpieczeństwo i jest bardziej dostępne dla przedsiębiorstwa niż bankowy kredyt. W okresie koniunktury jest finansowaniem bardziej elastycznym, nadążającym za potrzebami przedsiębiorstwa.