infolinia: 801 009 445

finansowe
rozwiązania

Najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Publikacja: 30-11-2012 Gazeta Finansowa

Faktoring to produkt finansowy dla firm potrzebujących finansowania bieżącej działalności, połączony z dodatkowymi usługami wspierającymi zarządzanie należnościami. Jest oferowany w kilku odmianach uwzględniających pewne indywidualne cechy, zaspokajających różne potrzeby przedsiębiorstw.

Wybór między faktoringiem z regresem i bez regresu z pozoru wydaje się prosty i oczywisty – to faktoring pełny pozwala maksymalnie ograniczyć ryzyko w transakcjach handlowych. Jednak dodatkowy zakres bezpieczeństwa wiąże się z dodatkowym kosztem – prowizją za przejęcie ryzyka. Dlatego warto rozważyć czy i kiedy skorzystać z faktoringu pełnego.

Przedsiębiorstwo decydujące się na faktoring zwykle staje przed wyborem między jego dwoma podstawowymi rodzajami: faktoringiem pełnym (bez regresu) i faktoringiem niepełnym (z regresem). Oba te rodzaje faktoringu różni jedna cecha, która odpowiada za poziom bezpieczeństwa, korzystającego z usługi faktoringu, przedsiębiorstwa. Różnica polega na tym, że w faktoringu bez regresu ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie faktor, co oznacza dla firmy niemal pełne bezpieczeństwo finansowe dla realizowanej transakcji. W faktoringu niepełnym natomiast, w sytuacji gdy kontrahent okaże się niewypłacalny, następuje tzw. regres, czyli firma musi zwrócić instytucji faktoringowej środki finansowe, które otrzymała na poczet zapłaty za zrealizowaną transakcje.

W firmie z dużym portfelem, np. kilkuset stałych odbiorców, ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego kontrahenta nie będzie mieć znaczącego udziału w całym przychodzie firmy i będzie wyraźnie niższa niż koszty ubezpieczenia całego portfela. Ponadto jeżeli firma korzysta z faktoringu niepełnego, to problem pojawiającej się niewypłacalności kontrahentów w większości przypadków uda się wykryć jeszcze na wczesnym etapie i dzięki temu podjąć działania zapobiegające stratom.

Firma może objąć faktoringiem pełnym tylko wybranych kontrahentów, co daje duże możliwości i elastyczność w balansowaniu między optymalizacją kosztów a minimalizacją ryzyka. W tym kontekście dobrą strategią może być objęcie faktoringiem pełnym tylko dominujących odbiorców, którzy stanowią znaczny udział w obrotach przedsiębiorstwa i ich ewentualna niewypłacalność oznaczałaby istotne straty. Innym wariantem wartym uwagi będzie objęcie faktoringiem pełnym nowych kontrahentów, z którymi firma dopiero rozpoczyna współpracę, tak, aby uniknąć ewentualnych niespodzianek.

Faktoring mieszany oznacza, że faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika do pewnej wysokości (np. do 90 proc. wartości należności), natomiast pozostała część odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie. W praktyce jednak to rozwiązanie jest oferowane jako faktoring pełny. Dostępność dwóch wariantów faktoringu – pełnego i niepełnego – daje firmie możliwość korzystania z bezpieczeństwa w potrzebnym zakresie, a jednocześnie pozwala na elastyczność kosztową.

(Materiał opublikowany przed zmianą nazwy firmy)